Warunki handlowe

1Regulamin (obowiązujący od dn. 25.12.14r.)

1Polityka prywatności

1Nota prawna

1Polityka Cookies

1Regulamin (obowiązywał do 24.12.14r.)
Regulamin sklepu

(Obowiązujący od dn.25.12.14r.)

Niniejszy Regulamin określa zasady zawierania umów sprzedaży za pośrednictwem sklepu internetowego www.suszarkidoowocow.pl (zwanego dalej Sklepem) oraz określa zasady wykonywania tych umów, prawa i obowiązki Sklepu i Klienta oraz zasady postępowania reklamacyjnego.

Niniejszy Regulamin Sprzedaży nie wyłącza ani nie ogranicza praw konsumenta, wynikających z bezwzględnie obowiązujących przepisów, które nie mogą być zmienione ani uchylone w drodze umowy.

Klient jest zobowiązany zapoznać się z niniejszym Regulaminem najpóźniej przed złożeniem zamówienia w Sklepie, natomiast złożenie zamówienia oznacza jego akceptację.


Definicje

Na potrzeby niniejszego Regulaminu poniższe pojęcia oznaczają:
 • Regulamin – niniejszy regulamin zawierania umów sprzedaży za pośrednictwem sklepu internetowego www.suszarkidoowocow.pl.
 • Sprzedawca – właściciel Sklepu, firma NATULUX Sławomir Słowiński z siedzibą pod adresem: 91-203 Łódź, ul. Wersalska 47/75.
 • Strona – administrowana przez Sprzedawcę strona internetowa, dostępna pod adresem http://www.suszarkidoowocow.pl , przez którą Klient może złożyć zamówienie.
 • Sklep – sklep, którego właścicielem jest firma NATULUX Sławomir Słowiński prowadzący sprzedaż wysyłkową oraz stacjonarną, w ramach której Klient ma możliwość nabywania Towarów.
 • Formularz zamówienia – skrypt będący częścią sklepu, za pośrednictwem którego Klient składa zamówienie w Sklepie i podaje dane do faktury i wysyłki towaru.
 • Towar – produkt oferowany przez Sprzedawcę za pośrednictwem Sklepu internetowego,
 • Klient – pełnoletnia osoba fizyczna lub osoba prawna albo jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej.

§1

Informacja o sprzedawcy

Strona internetowa dostępna pod adresem http://www.suszarkidoowocow.pl administrowany jest przez firmę NATULUX Sławomir Słowiński z siedzibą pod adresem: 91-203 Łódź, ul. Wersalska 47/75, wpisaną do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Prezydenta Miasta Łodzi pod numerem 58822, numer NIP 727-184-72-78, REGON: 100624186 zwaną dalej Sprzedawcą, na podstawie niniejszego Regulaminu.

§2

Zakres i miejsce działalności

Sprzedawca prowadzi sprzedaż detaliczną i hurtową elektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego poprzez stronę internetową pod adresem http:// www.suszarkidoowocow.pl, zwaną dalej Stroną oraz w biurze handlowym w siedzibie firmy NATULUX. Sklep działa wyłącznie na obszarze Polski i nie realizuje zamówień na adres dostawy poza granicami Polski.

§3

Klient

Klientem Sklepu może być pełnoletnia osoba fizyczna lub osoba prawna albo jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej.


§4

Towary

Towary oferowane w Sklepie są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych oraz prawnych i zostały sprowadzone na rynek Polski legalnie. Właściwości każdego towaru zamieszczone są na odpowiedniej, opisującej go podstronie strony http:// www.suszarkidoowocow.pl.


§5

Ceny

Wszystkie ceny umieszczone na Stronie Sklepu są podane w polskich złotych (PLN) i są cenami brutto (tj. zawierają podatek VAT).

Ceną wiążącą dla stron jest cena widoczna dla Klienta podczas składania zamówienia przez Stronę oraz w przesłanym mu drogą emailową potwierdzeniu złożenia zamówienia. W przypadku zamówień złożonych drogą telefoniczną wiążącą ceną jest cena podana Klientowi przez Sprzedawcę podczas składania zamówienia.

W przypadku zamówionych produktów, których łączna wartość przekracza wartość 500zł, koszty dostawy towarów zamówionych przez Klienta do miejsca przez niego wskazanego na terenie Polski pokrywa Sprzedawca.

Ceny produktów podane na Stronie są aktualne i obowiązują do odwołania.


§6

Warunki techniczne

W celu prawidłowego korzystania ze Strony korzystający powinien dysponować sprzętem komputerowym i oprogramowaniem spełniającym następujące, minimalne wymagania: Komputer PC z systemem operacyjnym, przeglądarka Internet Explorer w wersji co najmniej 6.0. lub Firefox w wersji co najmniej 2.0., monitor o rozdzielczości minimum 1024x768, włączona obsługa Cookies i Java Script. Szczegółowe informacje na temat polityki stosowania plików Cookies przez Stronę znajdują się w dziale „Polityka Cookies”(kliknij, by przejść).

Należy mieć na uwadze, że wygląd Strony, prezentowane na niej zdjęcia towarów i filmy mogą się różnić w zależności od używanego przez Klienta komputera, ustawień jego parametrów oraz oprogramowania.


§7

Zamówienia

Sklep przyjmuje zamówienia poprzez funkcjonalności udostępnione na Stronie http://www.suszarkidoowocow.pl (przez wypełnienie pól tzw. formularza zamówienia), złożone emailem na adres pl@eujuicers.com lub telefonicznie pod numerami: 42 279 40 24 lub 502 364 923.

Takie zamówienie zawierać powinno: imię i nazwisko zamawiającego; jego numer telefonu i adres emailowy; adres dostawy; nazwy, ceny i ilość zamawianych produktów; wybraną formę płatności.

W trakcie składania zamówienia przez Stronę http://www.suszarkidoowocow.pl konieczne jest zaakceptowanie warunków niniejszego Regulaminu.

Zamówienia przez Stronę można składać całodobowo, 7 dni w tygodniu. Złożone w ten sposób zamówienie potwierdzane jest automatycznym emailem wysyłanym na adres emailowy podany w zamówieniu. Potwierdzenie to wysyłane jest niezwłocznie po poprawnym zakończeniu wszystkich etapów składania zamówienia przez Stronę tj. wypełnieniu formularza zamówienia. Zawiera ono wszystkie dane podane przez Klienta podczas składania zamówienia a także ceny i ilość zamawianych produktów i wybraną przez Klienta formę płatności.

Potwierdzenie to jest równoznaczne z przyjęciem zamówienia do realizacji, chyba że w wypełnionych przez Klienta danych znajduje się błąd lub niejasność. Wówczas Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wstrzymania realizacji zamówienia do czasu wyjaśnienia wątpliwości. Jednocześnie Sprzedawca podejmie próby kontaktu z Klientem emailowo lub telefonicznie.

Sprzedawca zastrzega sobie możliwość anulowania zamówienia w przypadku braku możliwości kontaktu z Klientem.

Zamówienia drogą emailową można składać całodobowo, 7 dni w tygodniu, jednak potwierdzenie jego przyjęcia zamówienia nastąpi w godzinach pracy Sprzedawcy tj. od poniedziałku do piątku, w godz. 9:00 – 15:00, nie później niż 24 godzin roboczych od jego złożenia przez Klienta.

Zamówienia złożone drogą emailową potwierdzane są przez pracownika Sklepu w osobnym emailu wysyłanym na adres, z którego złożono zamówienie(o ile Klient nie prosił inaczej). Potwierdzenie to jest równoznaczne z przyjęciem zamówienia do realizacji.

Zamówienia telefoniczne składać można od poniedziałku do soboty w godzinach 8:30 – 18:00. Zamówienia złożone telefoniczne potwierdzane są słownie przez pracownika Sklepu niezwłocznie w trakcie trwania rozmowy. Potwierdzenie to oznacza przyjęcie zamówienie do realizacji.

Po otrzymaniu potwierdzenia przyjęcia zamówienia, Klient powinien sprawdzić jego zgodność z dokonanym zamówieniem, w szczególności co do danych identyfikacyjnych Klienta, oznaczenia towaru, ceny, sposobu zapłaty i miejsca dostawy. W przypadku stwierdzenie rozbieżności z zamówieniem lub innych niezgodności Klient powinien możliwie jak najszybciej zgłosić swoje zastrzeżenia do Sprzedawcy – drogą emailową, telefonicznie lub osobiście w biurze handlowym Natulux.

Klient może wprowadzić zmiany w złożonym zamówieniu do momentu wysyłki towaru przez Sklep. W tym celu należy wysłać powiadomienie drogą emailową lub telefoniczną.

W przypadku braku zastrzeżeń ze strony Klienta Sprzedawca przyjmuje, że Klient nie wnosi zastrzeżeń do treści przesłanego mu Potwierdzenia.

Złożenie zamówienia przez Klienta traktowane będzie równocześnie jako jego zgoda na przechowywanie i przetwarzanie przez firmę Natulux danych osobowych zawartych w zamówieniu, zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o ochronie danych osobowych Dz.U.Nr 133 poz.883. Szczegółowe informacje na temat sposobie gromadzenia i wykorzystywania przez Sklep danych osobowych znajdują się w dziale „Polityka Prywatności”(kliknij, by przejść).


§8

Umowa kupna sprzedaży

Umowę kupna sprzedaży uważa się za zawartą w momencie potwierdzenia przez Sprzedawcę przyjęcia zamówienia do realizacji, zgodnie z regulacjami opisanymi w pkt 7 tj. wysłania przez Sklep potwierdzenia przyjęcia zamówienia na adres e-mail Klienta podany w przysłanym przez niego Zamówieniu lub ustnego potwierdzenia przyjęcia zamówienia drogą telefoniczną, jeżeli zamówienie składane było w tej formie.


§9

Dokumentacja zakupów

Na wszystkie zamówione towary w Sklepie wystawiane są faktury VAT z wykorzystaniem danych Klienta podanych przez niego w złożonym zamówieniu. Stosownie do treści przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (tekst jednolity: Dz. U. 2011 r. Nr 177 poz. 1054) oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 3 grudnia 2013 r. w sprawie wystawiania faktur (Dz. U. z 2013 r. poz. 1485), podpis klienta - jako nabywcy towaru- nie jest obowiązkowym elementem treści faktury VAT. Klient otrzymuje oryginał faktury w wersji papierowej wraz z zakupionym towarem.

W przypadku, gdy kupujący będący osobą fizyczną składa zamówienie lub dokonuje zakupu przy użyciu danych działalności gospodarczej prowadzonej przez tego kupującego, domniemywać się będzie, iż zakup jest przez niego dokonywany w związku z taką działalnością i faktura wystawiona będzie na tego kupującego jako przedsiębiorcę.

§10

Sposoby płatności

Płatność za towar może być dokonana przez Klienta w następujący sposób:

W momencie odbioru towaru:
 • Za pobraniem - gotówką do rąk kuriera w momencie otrzymania Towaru, 
 • Gotówką do rąk pracownika Sklepu – w przypadku odbioru towaru w biurze handlowym NATULUX, 
Przed wydaniem towaru:
 • Przelewem bankowym na rachunek Sprzedawcy tj. mBank nr rachunku 64 1140 2004 0000 3902 5903 1353, NATULUX. 91-203 Łódź, ul. Wersalska 47/75, wówczas w tytule przelewu należy podać imię i nazwisko Klienta i nazwę zamówionego Towaru lub numer zamówienia. 
W systemie ratalnym:
 • za pośrednictwem usługi kredytowej Santander – więcej informacji na jej temat tutaj
 • za pośrednictwem usługi kredytowej BNP Paribas – więcej informacji na jej temat tutaj
Klient dokonuje wyboru formy płatności zaznaczając ją w formularzu zamówienia na Stronie lub informując o tym w zamówieniu emailowym lub telefonicznie.

Sprzedawca zastrzega sobie prawo do anulowania zamówienia w przypadku gdy nie zostało ono opłacone przez Klienta w ciągu 7 dni od chwili złożenia zamówienia i nie powiodły się próby kontaktu z Klientem.

§11

Czas realizacji i dostawy zamówienia

Czas realizacji zamówienia tj. czas od momentu potwierdzenia przez Sklep przyjęcia zamówienia, do momentu otrzymania towaru przez Klienta standardowo nie przekracza 2 dni roboczych. Wyjątkiem są zamówienia, w których Klient wybrał sposób płatności przelewem na konto Sprzedawcy lub poprzez system ratalny. Wówczas czas realizacji zamówienia może być dłuższy z przyczyn od Sprzedawcy niezależnych.

W wyjątkowym przypadku, gdy zamówiony przez Klienta towar jest aktualnie wysprzedany, Klient zostanie niezwłocznie powiadomiony emailowo lub telefonicznie o przewidywanej dacie dostawy i możliwości rezygnacji z zamówienia.

Klient ma prawo w każdym momencie zrezygnować z zakupu i anulować zamówienie, z otrzymaniem zwrotu pełnej zapłaconej ceny. W przypadku, gdy zdecyduje się on na rezygnację z zakupu Sprzedawca niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 24 godzin roboczych od chwili otrzymania informacji o decyzji Klienta oraz numeru konta bankowego, na który ma być przelana należność, zwróci otrzymaną zapłatę w całości.

Standardowo w przypadku zamówień potwierdzonych w dniu roboczym przed godz. 15:00, wysyłka towaru następuje tego samego dnia, a doręczenie do Klienta - kolejnego dnia roboczego. Dotyczy to zamówień, w których Klient wybrał formę płatności za pobraniem tj. gotówką do rąk kuriera przy odbiorze towaru. Takie zamówienia złożone i potwierdzone po godz. 15:00 wysyłane są następnego dnia roboczego.

W przypadku wyboru przez Klienta formy płatności „przedpłata na konto” wysyłka towaru pod wskazany przez Klienta adres następuje w dniu roboczym, w którym do godz. 15:00 na konto Sprzedawcy wpłynie pełna cena zamówionego przez Klienta towaru. Dostawa towaru do Klienta następuje na drugi dzień roboczy. Jeżeli wpłata od Klienta wpłynie dnia roboczego po godz. 15:00, wówczas Sklep dokona wysyłki towaru następnego dnia roboczego.

W przypadku wyboru przez Klienta formy płatności poprzez system ratalny wysyłka towaru do Klienta następuje w dniu roboczym, w którym do godz. 15:00 Sklep otrzyma emailowe powiadomienie od banku o zawarciu umowy kredytowej z Klientem. Doręczenie towaru do Klienta następuje na drugi dzień roboczy.

§12

Sposób dostawy

Zakupiony towar jest dostarczany Klientowi na adres wskazany w zamówieniu za pośrednictwem firmy kurierskiej UPS. W przypadku zamówionych produktów, których łączna wartość przekracza wartość 500zł, koszty dostawy pokrywa Sprzedawca.

Wszystkie przesyłki o wartości przekraczającej 500zł, wysyłane przez Sklep za pośrednictwem firmy kurierskiej UPS są ubezpieczone.

Standardowo dostawa towaru do Klienta odbywa się na drugi dzień roboczy od dnia wysyłki towaru przez Sklep.

Z chwilą wysyłki towaru, na podany w zamówieniu przez Klienta adres email, wysłana zostaje automatyczna wiadomość email z systemu firmy kurierskiej UPS. Wiadomość ta zawiera powiadomienie o nadaniu paczki, numer przesyłki oraz link do strony umożliwiającej śledzenie statusu doręczenia.

Kurier podejmuje trzy próby doręczenia przesyłki w ciągu trzech kolejnych dni roboczych. Za pierwszym razem, jeżeli nie zastanie Odbiorcy, zostawia awizo. Kolejną próbę dostawy podejmie następnego dnia roboczego. Jeżeli kurier ponownie nie zastanie odbiorcy, zostawi kolejne awizo. Tym razem na awizie wskazuje miejsce, gdzie Odbiorca może odebrać przesyłkę. Należy ją odebrać w terminie do 4 dni od daty wystawienia 2-go awiza. Po 4 dniach następuje zwrócenie produktu do Sprzedawcy i anulowanie zamówienia.

Sklep przyjmuje pełną odpowiedzialność za ewentualne braki jakościowe (np. uszkodzenia) i ilościowe dostarczanego towaru, a także stan i zawartość przesyłki.

Zaleca się, aby, odbierając towar, Klient sprawdził, czy przesyłka nie posiada uszkodzeń powstałych podczas transportu (rozerwań opakowania, wgnieceń, śladów przepakowania, itp.). Spisanie w obecności kuriera protokołu reklamacji ułatwi ustalenie ewentualnej odpowiedzialności firmy kurierskiej.

§13

Odstąpienie od umowy

Zgodnie z art.27 ustawy 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, Klient, który zawarł umowę na odległość może od niej odstąpić bez podania przyczyn, przesyłając stosowne oświadczenie pisemnie, drogą emailową (na adres pl@eujuicers.com) lub pocztową (na adres siedziby firmy podany w § 1 niniejszego Regulaminu) w terminie czternastu (14) dni od odebrania towaru. Niezwłocznie po otrzymaniu oświadczenia Sprzedawca wyśle Klientowi pisemne potwierdzenie jego otrzymania tę samą drogą, jaką otrzymał oświadczenie od Klienta.

Dla skorzystania z prawa odstąpienia od umowy Klient może wykorzystać wzór pisma, który otrzymuje w wersji papierowej wraz z zakupionym Towarem lub pobrać go w wersji elektronicznej z naszej strony (kliknij, aby pobrać i zobaczyć).

Zwrot towaru powinien nastąpić niezwłocznie, wraz z wysłaniem oświadczenia o odstąpieniu od umowy albo oddzielnie - nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia wysłania oświadczenia.

Zwracany towar powinien znajdować się w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Konsument powinien zwrócić towar w takim składzie ilościowym i jakościowym, jakim go otrzymał, z zastrzeżeniem zdania poprzedniego. W szczególności powinien dołączyć wszelkie otrzymane wraz z towarem części, akcesoria, instrukcje, warunki użytkowania oraz kartę gwarancyjną i fakturę.

Jeżeli Klient użytkował towar w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia jej funkcjonalności, doprowadzając do zmniejszenia jej wartości, wówczas Sprzedawca zastrzega sobie prawo do obciążenia Klienta kosztami poniesionych z tego tytułu strat, zgodnie z art. 34 ustawy 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.

Zwracany towar należy bezpiecznie zapakować i dostarczyć do siedziby firmy Natulux (tj. Natulux, ul. Wersalska 47/75, 91-203 Łódź). Koszt odesłania towaru w przypadku odstąpienia od umowy ponosi Klient.

Zwrot zapłaconej przez Klienta ceny towaru zostanie dokonany niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 14 dni od dnia otrzymania zwracanego towaru od Klienta lub otrzymania od Klienta dowodu jego wysłania.

Prawo do odstąpienia od umowy nie dotyczy kupujących będących przedsiębiorcami, którzy dokonali zakupu posługując się danymi prowadzonej działalności gospodarczej.

§14

Odpowiedzialność z tytułu Rękojmi

Firma Natulux odpowiada z tytułu Rękojmi za wady oraz niezgodność Towaru z umową, jeżeli takowe wystąpią, na podstawie obowiązujących przepisów prawa przez okres dwóch (2) lat od dnia otrzymania Towaru przez Klienta, z zastrzeżeniem zdania następnego.

W stosunkach, w których stroną umowy sprzedaży ze Sprzedawcą nie jest konsument, w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego, w trybie art. 558 § 1 k.c. wyłącza się odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za wady zakupionego towaru.

Sprzedawca nie odpowiada za wady, gdy Klient o niej wiedział lub, oceniając rozsądnie, powinien był wiedzieć. W szczególności mowa, o wadach Towarów używanych lub niepełnowartościowych oferowanych przez Sprzedawcę w promocyjnych cenach, w opisie których znajdują się wyraźne i jednoznaczne informacje na ten tych wad.

Reklamowany towar wraz z pismem określającym rodzaj niezgodności oraz oczekiwania Klienta dotyczące sposobu realizacji reklamacji, należy odesłać na adres Sprzedawcy widniejący w § 1 niniejszego regulaminu.

Klient ma prawo żądać doprowadzenia produktu niezgodnego z umową, do stanu zgodnego z umową poprzez nieodpłatną naprawę, wymianę na nowy, albo stosowanego obniżenia ceny, bądź też odstąpienia od umowy i zwrotu poniesionych kosztów Towaru.

Firma Natulux zobowiązuje się do odpowiedzi na żądania Klienta w terminie 14 dni od dnia otrzymania od Klienta reklamowanego produktu wraz z pismem określających rodzaj niezgodności.

§15

Warunki gwarancji

1. Sprzedawca udziela gwarancji sprawnego działania sprzętu w okresie wskazanym w Karcie Gwarancyjnej, licząc od dnia otrzymania sprzętu przez Klienta. Gwarancja obowiązuje na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

2. Gwarancja nie obejmuje uszczelek silikonowych, gumowych i podobnych, naczyń i pojemników oraz gratisów dołączonych do zestawu.

3. W przypadku urządzeń zakupionych przez podmioty prowadzące działalność gospodarczą okres gwarancji wynosi 1 rok od daty dostawy.

4. Odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu gwarancji ogranicza się do wad (uszkodzeń) powstałych z przyczyn tkwiących w sprzedanym towarze.

5. Sprzedawca zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia wad fizycznych, które ujawnią się w okresie ochrony gwarancyjnej. W przypadku wymiany lub naprawy elementu urządzenia termin gwarancji biegnie na nowo od chwili dostarczenie urządzenia do Sprzedawcy, w zakresie części wymienionej lub naprawionej.

6. W przypadku stwierdzenia wady sprzętu Klient, razem ze zgłoszeniem wady, dostarczy do Sprzedawcy, na adres podany w Karcie Gwarancyjnej, zakupiony sprzęt, odpowiednio zapakowany, wraz z Kartą Gwarancyjną.

7. Sprzedawca w ciągu 14 dni od daty otrzymania reklamowanego urządzenia dokona naprawy lub wymiany urządzenia na nowe.

8. Okres gwarancji ulega przedłużeniu o okres od zgłoszenia reklamacji do wydania naprawionego urządzenia Klientowi.

9. Gwarancją nie są objęte uszkodzenia powstałe w wyniku:
 • upadku urządzenia lub uderzenia innym przedmiotem;
 • niewłaściwego użytkowania, niezgodnego z zasadami podanymi w instrukcji obsługi;
 • braku należytej dbałości o urządzenie, w tym systematycznego, dokładnego mycia i czyszczenia;
 • użycia niewłaściwych środków czyszczących (np. silnych detergentów, wybielaczy, środków szorujących), nieodpowiednich dla części wykonanych z tworzyw sztucznych;
 • nieodpowiedniej konserwacji lub nieodpowiednich działań mających na celu wyczyszczenie sprzętu;
 • podłączenia urządzenia do sieci o napięciu niezgodnym z podanym na tabliczce znamionowej;
 • nagłych zdarzeń losowych (pożar, powódź, wyładowania atmosferyczne, itp.);
 • używania sprzętu łącznie z innymi urządzeniami (przystawkami, napędami) nie przeznaczonymi do używania z tym sprzętem lub też z innymi, niż zalecane przez producenta w instrukcji obsługi lub w opisie funkcjonalności;
 • niekorzystnego oddziaływania zewnętrznych czynników chemicznych i termicznych;
 • przepięcia w zewnętrznej elektrycznej instalacji zasilającej;
 • zalania, zamoczenia, ochlapania sprzętu jakimkolwiek płynem lub zanieczyszczenia go.
 • uszkodzeń wywołanych oddziaływaniem zewnętrznego promieniowania jonizującego, pola magnetycznego lub będących następstwem zawilgocenia, oraz wynikłych z eksploatacji sprzętu w niekorzystnych warunkach środowiska, np. wysokie zapylenie, duża wilgotność, itp..
 • używania urządzenia do celów niezgodnych z przeznaczeniem;
 • użytkowania sprzętu uszkodzonego.
10. Gwarancja nie obejmuje zmian barwy, zmatowień, przebarwień, itp., a także rys, otarć na obudowie i częściach roboczych powstałych w okresie eksploatacji sprzętu.

11. Naprawy lub modyfikacje sprzętu dokonane przez Klienta lub osoby trzecie, bez zgody Sprzedawcy powodują utratę ochrony gwarancyjnej.

12. Klient traci uprawnienia wynikające z niniejszej gwarancji również w przypadku dokonania uszkodzenia, naruszenia lub usunięcia tabliczki znamionowej albo zatarcia numeru seryjnego, w sposób uniemożliwiający prawidłowy odczyt oznaczeń sprzętu.

13. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń Sprzętu powstałych w trakcie jego dostarczania do Sprzedawcy, będących rezultatem nieodpowiedniego zabezpieczenia i zapakowania przesyłki przez Klienta.

14. W przypadku zbycia lub nieodpłatnego przekazania sprzętu przez Klienta uprawnienia z gwarancji przechodzą na nowego posiadacza. Wyżej wymienione ograniczenia ochrony gwarancyjnej mają zastosowanie odpowiednio. W szczególności ma to znaczenie, jeżeli nowym nabywcą jest firma i/lub użytkowanie odbywa się w warunkach komercyjnych.

15. W przypadku przejścia uprawnień wynikających z gwarancji na kolejnego nabywcę, okres gwarancji wynosi 1 rok od momentu wydania towaru pierwszemu nabywcy, i ogranicza się zawsze do naprawy sprzętu.

16. Gwarancja na sprzedany produkt nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Klienta wynikających z rękojmi.

17. W sprawach nieuregulowanych niniejszymi warunkami gwarancji mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego i Ustawy z dnia 27 lipca 2002r o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego.

18. Sprzedawca nie odpowiada za szkody i utracone korzyści Klienta wynikające z niesprawności, bądź niezdolności urządzenia do pracy, a także z wynikające pozbawienia Klienta sprzętu na czas naprawy.

§16

Opieka pogwarancyjna

Sprzedawca zapewnia możliwość naprawy zakupionych u niego urządzeń także po upływie okresu gwarancyjnego.

Usługa naprawy w okresie pogwarancyjnym jest odpłatna, a koszt dostawy do i od Sprzedawcy pokrywa Kupujący.

Sprzedawca oferuje do sprzedaży podstawowy zestaw części zamiennych i podzespołów, które mogą posłużyć Kupującemu do samodzielnej naprawy / wymiany elementów, które uległy uszkodzeniu lub zużyciu w okresie pogwarancyjnym.

Sprzedawca nie gwarantuje zakupu części, które nie są dostępne u producenta urządzenia.

§17

Usuwanie zużytego sprzętu

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa niesprawnych i/lub niepotrzebnych urządzeń elektrycznych lub elektronicznych nie wolno wyrzucać razem z odpadami gospodarczymi. Prawidłowe postępowanie w celu utylizacji, powtórnego użycia lub odzysku podzespołów polega na przekazaniu urządzenia do wyspecjalizowanego punktu zbiórki, gdzie zostanie bezpłatnie przyjęte.

Klient ma również prawo zwrotu zużytego sprzętu do Sprzedawcy zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym. Zwrot zużytego sprzętu może się odbyć w przypadku, gdy sprzęt został kupiony w Sklepie Natulux lub jeżeli zakup nowego produktu dokonany zostanie w Sklepie Natulux i będzie obejmował produkt tego samego rodzaju. W takim przypadku Klient może dostarczyć zużyty sprzęt do siedziby firmy Natulux osobiście lub wysłać go na adres firmy na swój koszt.

§18

Ochrona danych osobowych

Administratorem danych osobowych przekazywanych przez Klienta w związku z wysłaniem zamówienia, na potrzeby zawarcia i wykonania umowy sprzedaży, jest firma NATULUX Sławomir Słowiński, z siedzibą w Łodzi (91-203), ul. Wersalska 47/75.

Podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do złożenia i realizacji zamówienia oraz zawarcia i wykonania umowy sprzedaży. Dane osobowe przekazywane przez Klientów, są przechowywane i przetwarzane przez Sprzedawcę wyłącznie w celu realizacji postanowień zawartej umowy sprzedaży na zasadach określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn.zm.) oraz w wydanych na jej podstawie przepisach wykonawczych.

Dane osobowe Klienta mogą być udostępnione wyłącznie podmiotom, których świadczone usługi umożliwiają wykonania umowy sprzedaży pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, wyłącznie na potrzeby owej usługi. Podmiotami o których mowa są:
 • firma kurierska UPS (UPS Polska Sp. z.o.o.) , świadcząca usługi dostawy towaru Sprzedawcy pod adres wskazany przez Klienta. 
 • firma BGŻ BNP Paribas (BGŻ BNP Paribas S.A.), świadcząca usługę kredytową dla Klientów Sklepu, którzy wybrali tę usługę jako formę płatności za zamówiony towar.
Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz do ich poprawiania i aktualizowania.

Jeżeli Klient wyraził na to zgodę, Sprzedawca może wykorzystać dane osobowe Klienta do wysłania mu materiałów reklamowych, promocyjnych lub informacyjnych.

Powierzone Sprzedawcy dane osobowe są przechowywane i zabezpieczone zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002r., Nr 101 poz.926 z późn.zm.), w wydanych na jej podstawie przepisach wykonawczych oraz innych powszechnie obowiązujących aktach.

§19

Postanowienia końcowe

W razie sprzeczności postanowień Regulaminu z bezwzględnie obowiązującymi przepisami w miejsce postanowień Regulaminu stosuje się te przepisy, a pozostała część Regulaminu pozostaje w mocy.

Sprzedawca zastrzega sobie prawo do modyfikacji treści Regulaminu.

We wszystkich umowach sprzedaży za pośrednictwem Sklepu obowiązuje ta wersja Regulaminu, która obowiązywała w dniu zawarcia umowy sprzedaży pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, z którą miał możliwość zapoznania się oraz która została przez niego zaakceptowana podczas składania zamówienia.
do góry

Polityka prywatnościPostanowienia ogólne

1.Administratorem Twoich danych osobowych jest Sławomir Słowiński prowadzący działalność gospodarczą pod firmą NATULUX Sławomir Słowiński z adresem prowadzenia działalności gospodarczej przy ul. Wersalskiej 47/75, 91-203 Łódź.

Dane firmy:

NIP: 727-184-72-78

Regon: 100624186

Dane do kontaktu:

Numery telefonu: (+ 48) 42 279 40 24 lub (+48) 502 364 923

Adres e-mail: pl__at__eujuicers.com

2. Dane gromadzone w bazie Administratora służą do celów realizacji zamówienia. Za zgodą klienta mogą być wykorzystywane także do celów marketingowych.

3. Nie sprzedajemy i nie użyczamy osobom trzecim zgromadzonych danych osobowych naszych klientów. Odstępstwo od tej zasady dotyczy jedynie danych przekazywanych do Urzędów Skarbowych, ZUS oraz na wniosek sądu, prokuratury, policji lub innego organu prawnego.

4. Zebrane dane przechowujemy na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

5. Dbamy o administracyjne, techniczne i fizyczne zabezpieczenia, aby chronić dane osobowe, znajdujące się w naszym posiadaniu, przed nieautoryzowanym ujawnieniem, wykorzystaniem, zmianą i zniszczeniem.

6. Dane osobowe zawarte w formularzach są przechowywane i przetwarzane w sposób zgodny z wymogami obowiązującego prawa, w szczególności z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwaną dalej „RODO”.

Podstawy przetwarzania danych osobowych

1. Dane osobowe klienta

- przetwarzamy na podstawie zawartej z nim umowy;

- przetwarzamy na podstawie jego zgody;

- przetwarzamy, jeżeli jako ich administrator posiadamy prawnie uzasadniony interes (np. w celu dochodzenia roszczeń);

- przetwarzamy, jeżeli przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na nas jako ich administratorze.

Prawa podmiotu danych związane z przetwarzaniem jego danych osobowych:

1. W związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych przysługują Ci następujące prawa:

a) prawo dostępu do danych:

- masz prawo do otrzymania informacji o zakresie posiadanych i administrowanych przez nas Twoich danych osobowych.

b) prawo do przenoszenia danych:

- jeżeli przetwarzamy Twoje dane osobowe na podstawie Twojej zgody lub zawartej z Tobą umowy masz prawo do otrzymania od nas kopii Twoich danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym i możliwym do odczytania formacie. Dane, o których mowa, to dane, które nam przekazałeś.

c) prawo do poprawiania danych:

- jeżeli Twoje dane, które posiadamy są niekompletne lub niepoprawne, masz prawo żądać od nas poprawienia Twoich danych lub możesz edytować swoje dane logując się na swoje konto, o ile taka funkcjonalność jest dostępna.

d) prawo do usunięcia danych:

- masz prawo żądać usunięcia Twoich danych osobowych. Jako administrator możemy jednak odmówić realizacji Twojego prawa w następujących przypadkach:

 • złożone, a nie zrealizowane i nie odwołane zamówienie,
 • zaległość w płatnościach,
 • toczący się spór sądowy,
 • zrealizowałeś u nas zakupy, a przepisy prawa nakładają na nas obowiązek przetwarzania danych osobowych w celach księgowych.

e) prawo do nie wyrażenia zgody na przetwarzanie danych na podstawie uzasadnionego interesu administratora danych:

- masz prawo do nie wyrażenia zgody na przetwarzanie Twoich danych na podstawie uzasadnionego interesu NATULUX Sławomir Słowiński. NATULUX zaprzestanie przetwarzania Twoich danych osobowych, chyba że będzie istnieć zgodne z prawem uzasadnienie tego procesu, które unieważni Twój interes lub prawa, albo z powodu przysługujących mu roszczeń prawnych.

f) prawo do nie wyrażenia zgody na marketing bezpośredni:

- masz prawo nie zgodzić się na otrzymywanie materiałów marketingu bezpośredniego.

g) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych, z którego możesz skorzystać, jeżeli:

- nie godzisz się na przetwarzanie Twoich danych na podstawie uzasadnionego interesu NATULUX. Wtedy ograniczymy przetwarzanie Twoich danych, po zweryfikowaniu, czy istnieje nasz uzasadniony interes,

- jeśli zgłosisz, że Twoje dane osobowe są niepoprawne, wtedy jako administrator ograniczymy przetwarzanie danych do momentu zweryfikowania ich poprawności,

- jeśli przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, wtedy możesz nie zgodzić się na wykasowanie danych osobowych i zamiast tego zażądać ograniczenia używania Twoich danych osobowych,

- jeśli Administrator nie potrzebuje już Twoich danych osobowych, ale są one niezbędne do zgłoszenia lub oddalenia roszczenia.

h) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Warszawie (00-193) przy ul. Stawki 2.

Dane kontaktowe dla realizacji przysługujących Ci praw

Jeżeli chcesz skorzystać z przysługujących Ci praw w zakresie ochrony przetwarzanych przez nas Twoich danych osobowych napisz do nas na adres e-mail: pl__at__eujuicers.com

lub skontaktuj się z nami pod numerami telefonów:

Numer telefonu: (+ 48) 42 279 40 24 lub (+48) 502 364 923

Jak wykorzystujemy Twoje dane w marketingu?

1. W celach marketingowych przetwarzamy dane na podstawie Twojej dobrowolnej zgody.

2. Po otrzymaniu Twojej zgody treści marketingowe, w szczególności: oferty, ankiety, zaproszenia oraz newsletter będą wysyłane na podany nam przez Ciebie adres e-mail.

3. W takim przypadku przetwarzamy następujące dane osobowe, bądź tylko niektóre z nich:

a. adres mail,

b. imię i nazwisko,

c. adres,

d. numer telefonu.

4. Twoje dane osobowe nie będą przekazywane innym podmiotom w celach marketingowych, nie będą sprzedawane ani nie będą wymieniane z innymi podmiotami.

5. W każdym czasie masz prawo do wycofania zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych udzielonej w celach marketingowych.

6. Twoje dane będziemy przetwarzać w omawianym celu do czasu ewentualnego cofnięcia zgody na ich przetwarzanie.

7. W przypadku wycofania zgody zaprzestaniemy przetwarzania Twoich danych, a co za tym idzie, nie będziemy mogli wysyłać Ci treści marketingowych i nie będziemy przechowywać Twoich danych osobowych.

Jak wykorzystujemy Twoje dane podczas zakupów online?

1. Każde indywidualne zamówienie złożone przez naszą stronę internetową, jak również drogą mailową na naszą skrzynkę poczty elektronicznej jest potwierdzane wysłanym do Ciebie e-mail’em. Zamówienia złożone telefoniczne są potwierdzane bezpośrednio podczas rozmowy.

2. Twoje dane osobowe będą przetwarzane w celach realizacji i obsługi m.in:

 • Zamówienia, w tym przesyłania informacji o statusie dostawy
 • zwrotów,
 • wymian,
 • płatności,
 • zgłoszeń gwarancyjnych i reklamacji.

3. W celu realizacji zakupów online będziemy przetwarzać następujące dane osobowe:

 • adres mail,
 • imię i nazwisko,
 • adres,
 • numer telefonu,
 • adres dostawy,
 • informacje na temat płatności i historię płatności,
 • informacje na temat zamówienia.

4. Informujemy, że będziemy przekazywać Twoje dane osobowe podmiotom zewnętrznym, ale wyłącznie w celu realizacji i obsługi procesu zakupów online.

5. Przetwarzamy Twoje dane wyłącznie w celu realizacji zamówienia w porozumieniu z innymi podmiotami, które tak jak my są zobligowane do ochrony Twoich danych osobowych.

6. Każde zamówienie realizowane w naszym sklepie wysyłane jest wyspecjalizowaną firmą kurierską, gwarantującą bezpieczną i terminową dostawę, jak również ochronę danych osobowych klientów.

7. Twoje dane osobowe będą przetwarzane 5 (słownie: pięć) lat od końca roku, w którym skorzystałeś z usługi zakupy online.

Inne przypadki wykorzystywania danych osobowych

1. Pamiętaj, że:

- Twoje dane osobowe będą udostepnienie sądom oraz innym uprawnionym organom administracji publicznej na każde ich żądanie,

- Twoje dane osobowe będą przetwarzane w celach wynikających z zasad prowadzenia rachunkowości i dla potrzeb sprawozdawczości podatkowej.

2. W celach, o których mowa wyżej będziemy przetwarzać następujące dane:

 • Numer klienta,
 • Numer zamówienia,
 • Nr Faktury Vat
 • Imię i nazwisko,
 • Adres pocztowy,
 • Kwota transakcji.
 • Data transakcji

3. Twoje dane osobowe będą również przekazywane podmiotom współpracującym z nami w celu realizacji naszych zadań i celów, m.in. firmom IT.

4. Twoje dane osobowe będą przetwarzane i przechowywane przez okres dopuszczalny obowiązującym prawem.


do góry

Nota prawnaInformujemy osoby odwiedzające i korzystające ze Strony (Serwisu) www.suszarkidoowocow.pl o następujących wyłączeniach odpowiedzialności i zastrzeżeniach prawnych:

Wyłączenia odpowiedzialności

NATULUX podjął w najlepszej wierze wszelkie dostępne im starania w celu zapewnienia wysokiej jakości materiałom i informacjom prezentowanym na Stronie. Część z tych informacji i materiałów oparto na informacjach ogólnie dostępnych oraz pochodzących ze źródeł uważanych powszechnie za wiarygodne.


Mimo podjętych starań NATULUX nie gwarantuje poprawności i kompletności prezentowanych materiałów i informacji ani wiarygodności rad, opinii, oświadczeń, obrazów / zdjęć lub innych informacji wyświetlanych na stronie lub rozpowszechnianych za jej pośrednictwem.


Odwiedzający Stronę akceptuje, że korzystanie z informacji i materiałów zawartych na stronie, opieranie się na prezentowanych opiniach, radach, uwagach, wskazówkach, materiałach graficznych, w tym wykresach, zdjęciach i rysunkach stanowi działanie na jego własne ryzyko. Treści przekazywane są w takiej formie, w jakiej są i w jakiej są dostępne.


W szczególności NATULUX nie przyjmuje odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody i straty, bezpośrednie i pośrednie, oraz konsekwencje szkód jakiegokolwiek rodzaju, wliczając w to bez ograniczeń między innymi: utratę zdrowia, dochodów, zysków, kontraktów, dóbr, danych cyfrowych, oczekiwanych lub spodziewanych oszczędności albo dochodów, będące rezultatem jakiejkolwiek przyczyny związanej z wykorzystaniem ( zastosowaniem ) informacji albo materiałów pochodzących, zarówno bezpośrednio jak i pośrednio, ze Strony.


Wyżej wymienieni nie przyjmują także odpowiedzialności za pomyłki, niedokładności, nieścisłości, braki i inne błędy, lub nieautentyczność i niezgodność ze stanem faktycznym jakichkolwiek informacji i materiałów zawartych na Stronie.


Użytkownicy i odwiedzający Stronę przyjmują do wiadomości, że na Stronie mogą występować połączenia hipertekstowe (linki) do innych stron sieci WWW, jak również inne strony tej sieci mogą posiadać linki to Strony. NATULUX nie ma wpływu ani kontroli nad tymi stronami i nie przyjmują odpowiedzialności za ich treść oraz jakiekolwiek skutki ich odwiedzin przez Użytkowników.


NATULUX wyłącza wszelkie gwarancje, realne i domniemane, w pełnym zakresie dopuszczonym przez prawo, odnoszące się do informacji i materiałów publikowanych na Stronie.


NATULUX zastrzega sobie prawo do zmian, modyfikacji, uzupełnień i korekt treści i układu graficznego prezentowanych na stronie, w dowolnym momencie, bez uprzedzenia.

Treści i materiały zabronione

Jeżeli na Stronie udostępnione są funkcjonalności służące wymianie informacji, takie jak adresy mailowe, formularze kontaktowe, forum dyskusyjne (w tym interaktywne), które mają na celu umożliwienie kontaktu z odwiedzającymi Stronę, jeżeli mają oni takie życzenie lub potrzebę, jak również umożliwienie kontaktu między innymi użytkownikami strony, wymianę poglądów, opinii, informacji, danych i innych materiałów w formie elektronicznej - zabronione jest użycie tych funkcjonalności do przechowywania, przesyłania, komunikowania i odbierania jakichkolwiek treści o charakterze obraźliwym, obscenicznym i w jakikolwiek sposób naruszającym dobre obyczaje, obowiązujące prawo i dobra osobiste, zwanych dalej Zabronionymi materiałami i treściami.


W szczególności za zabronione treści i materiały uważa się wszelkie materiały, dane, wizerunki (obrazy, zdjęcia), informacje, wypowiedzi i opinie, które:
• naruszają prawo, normy obyczajowe, ogólnie przyjęte zasady współżycia i postępowania,
• są obraźliwe, nieprzyzwoite, obsceniczne, napastliwe, zniesławiające albo w inny sposób naruszające czyjąś godność lub też zawierające groźby,
• naruszają zasady poufności, prawa autorskie lub inne prawa o podobnym charakterze, naruszają prywatność lub inne prawa osób trzecich,
• odnoszą się lub stanowią reklamę usług lub towarów, z wyłączeniem reklamy prowadzonej przez NATULUX


NATULUX nie przyjmuje odpowiedzialności za, dokonane z naruszeniem powyższych zasad, jakiekolwiek przesłanie, przekazanie lub w inny sposób opublikowanie albo dostarczenie zabronionych treści i materiałów, bezpośrednio lub pośrednio za pośrednictwem Strony lub jej funkcjonalności.


Użytkownicy i odwiedzający Stronę akceptują prawo NATULUX do dowolnego, zgodnego z prawem, wykorzystania informacji, materiałów, wpisów na forum i inaczej wyrażonych opinii i uwag uzyskanych dzięki funkcjonalnościom udostępnionych na Stronie. Wrażają oni również zgodę na usuwanie, kasowanie i cenzurowanie przez NATULUX, bez uprzedzenia jakiejkolwiek ze stron, dowolnych materiałów i treści na stronie, wliczając w to także, te w postaci wpisów na forum oraz przesyłane i komunikowane między użytkownikami - w szczególności jeżeli będą to, opisane wyżej, zabronione treści i materiały.


NATULUX zastrzega sobie prawo do ograniczenia, zawieszenia lub bezterminowego zablokowania dostępu do konta użytkownika, bez uprzedzenia, całkowicie lub częściowo w rezultacie naruszenia lub groźby naruszenia jakiegokolwiek z postanowień niniejszej Noty Prawnej. W szczególnych przypadkach mogą zostać podjęte dalsze kroki prawne wobec osoby winnej naruszeń.

Ochrona praw autorskich

Zawartość stron w tej domenie oraz nazwa domeny podlegają ochronie prawnej.
W szczególności strony domeny w polskiej wersji językowej: www.mlynkidozboza.pl chroni prawo autorskie przysługujące
Copyright © 2013-2016 NATULUX Sławomir Słowiński


Dokumenty, artykuły, grafiki, skrypty i inne pliki tworzące serwisy na tej domenie zostały wykorzystane za zgodą osób i podmiotów uprawnionych a ich polskie wersje językowe stanowią własność NATULUX Sławomir Słowiński.


Kopiowanie i rozpowszechnianie wyżej wymienionych jakąkolwiek metodą poligraficzną czy elektroniczną jest zabronione, chyba że zostało inaczej uzgodnione z NATULUX.


Prezentowane na Stronie raporty, opinie, informacje, rankingi nie mogą być użyte w celach reklamowych ani żadnych innych celach komercyjnych. NATULUX podejmuje wszelkie dostępne działania aby zapobiec komercyjnemu użyciu materiałów, publikacji oraz nazw handlowych, w tym SUSZARKIDOOWOCOW.PL .


NATULUX udziela wyłącznego, nie przenaszalnego, ograniczonego prawa do odwiedzania i korzystania z niniejszej Strony i materiałów i informacji na niej zawartych pod warunkiem przestrzegania zasad wymienionych w niniejszej Nocie Prawnej.


Powyższe wyłączenia odpowiedzialności i zastrzeżenia prawne zostały sporządzone w oparciu i w zgodności z normami prawa europejskiego (EU).


Brak zgodności z prawem, brak umocowania prawnego, nieważność lub brak mocy wiążącej jakiegokolwiek z postanowień i zapisów powyższej Noty Prawnej nie ma wpływu na skutki prawne, ważność i wiążącą moc prawną postanowień i zapisów pozostałych.


do góry

Polityka cookies


Pliki cookies są plikami tekstowymi zapisywanymi na komputerze użytkownika lub urządzeniu mobilnym w czasie korzystania przez Państwa z naszych stron internetowych. Poniżej przedstawiamy funkcje i celowość ich wykorzystania:

 • pliki cookies ułatwiają korzystanie ze strony internetowej i umożliwiają: przywrócenie ostatniego widoku przy następnym zalogowaniu się do produktu, zapamiętanie wyboru użytkownika w kwestii zaprzestania wyświetlania wybranego komunikatu lub wyświetlania go określoną liczbę razy, przywrócenie sesji użytkownika, umożliwienie automatycznego zalogowania do produktu, ustawienie preferowanego języka ułatwiającego pracę z aplikacją, wyświetlenie ostatnio przeglądanych produktów w sklepie internetowym,
 • pliki cookies wykorzystywane są przez pomioty trzecie, z których usług korzystamy dla celów: monitorowania liczby wejść na naszą stronę www, zbierania anonimowych zbiorczych statystyk dla ulepszenia funkcjonalności prowadzonej przez nas strony internetowej, badania zapisów na dystrybucję newslettera, integracji z portalem społecznościowym, wykonywania płatności internetowych.

Zarządzanie plikami cookies

Mogą Państwo zablokować, usunąć bądź dezaktywować pliki cookies przy pomocy odpowiednich ustawień przeglądania na Państwa urządzeniu.

Poniżej przedstawiamy informacje w jaki sposób mogą Państwo zarządzać przechowywaniem plików cookies na swoim urządzeniu:

Microsoft Internet Explorer 6.0, 7.0, 8.0, 9.0:

Aby dezaktywować pliki cookie z paska menu należy kliknąć „Narzędzia” a po ich rozwinięciu „Opcje internetowe”

W oknie „Opcje internetowe” należy kliknąć zakładkę „Prywatność”

Aby włączyć obsługę plików cookies należy przesunąć suwak na poziom średni lub poniżej

Aby wyłączyć obsługę plików cookie należy przesunąć suwak na samą górę, aby zablokować wszystkie pliki cookie

Ze zmianą położenia suwaka prezentowane są informacje o poziomie blokady

Google Chrome:

Należy kliknąć ikonę na pasku narzędzi

Kolejno wybrać ikonę „Ustawienia", a następnie „Ustawienia zaawansowane”

W sekcji „Prywatność” należy kliknąć „Ustawienia treści”

Aby włączyć obsługę plików cookies w sekcji „Pliki cookie” należy kliknąć „Zezwalaj na przechowywanie danych lokalnie (zalecane)” . Aby akceptować tylko własne pliki cookies, należy zaznaczyć pole „Zablokuj pliki cookies i dane z witryn innych firm”.

Aby wyłączyć obsługę plików cookies w sekcji „Pliki cookie” należy wybrać ikonę „Blokuj próby umieszczania na tym komputerze danych z witryn” (opcja niezalecana)

Mozilla Firefox 2.0 +/3.0+/4.0+

Aby dezaktywaować pliki cookies z paska menu należy wybrać „Narzędzia” a następnie kliknąć „Opcje”

W kolejnym kroku należy wybrać panel „Prywatność”

W sekcji „Historia” w linii „Program Firefox:” z rozwijalnej listy należy wybrać „będzie używał ustawień użytkownika”

Aby włączyć obsługę plików cookies opcja „Akceptuj ciasteczka” powinna być zaznaczona wraz z opcją „Akceptuj ciasteczka z innych witryn niż odwiedzane”

Aby wyłączyć obsługę plików cookies opcja „Akceptuj ciasteczka” powinna zostać odznaczona.

Zarządzanie plikami cookies na telefonie komórkowym znajdziecie Państwo w podręczniku użytkownika danego telefonu.

do góry


Regulamin sklepu

(Obowiązujący do dn.24.12.14r. włącznie)


Niniejszy Regulamin określa zasady zawierania i wykonywania umów sprzedaży za pośrednictwem sklepu internetowego www.suszarkidoowocow.pl zwanego dalej Sklepem, prawa i obowiązki Klienta i Sklepu oraz zasady postępowania reklamacyjnego.

§ 1

Informacja o sprzedawcy

Sklep internetowy dostępny pod adresem www.suszarkidoowocow.pl administrowany jest przez firmę NATULUX Sławomir Słowiński z siedzibą pod adresem: 91-203 Łódź, ul. Wersalska 47/75, wpisaną do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Prezydenta Miasta Łodzi pod numerem 58822, numer NIP 727-184-72-78, REGON: 100624186 zwaną dalej Sprzedawcą.

§2

Zakres i miejsce działalności

Sprzedawca prowadzi sprzedaż detaliczną i hurtową elektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego poprzez witrynę internetową pod adresem www.suszarkidoowocow.pl, zwaną dalej Stroną oraz w biurze handlowym w siedzibie firmy NATULUX.

Sklep nie realizuje zamówień na adres dostawy poza granicami Polski.

§3

Klient

Klientem Sklepu może być pełnoletnia osoba fizyczna lub osoba prawna albo jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej.

§4

Towary

Towary oferowane w Sklepie są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych oraz prawnych i zostały sprowadzone na rynek Polski legalnie. W wyjątkowych przypadkach, w ramach sprzedaży po obniżonych cenach, mogą być oferowane towary używane bądź niepełnowartościowe. Oferta sprzedaży takich towarów umieszczona jest w specjalnym dziale, a w opisie urządzenia znajdują się wyraźne i jednoznaczne informacje na ten temat.

§5

Ceny

Wszystkie ceny umieszczone na stronach internetowych Sklepu są podane w polskich złotych (PLN) i są cenami brutto (tj. zawierają podatek VAT). Ceną wiążącą dla stron jest cena potwierdzona przez sprzedawcę lub uzgodniona ze sprzedawcą, np. drogą telefoniczną lub emailową. Jeżeli nie jest to wyraźnie inaczej oznaczone ceny towarów zawierają koszty dostawy, czyli koszty dostawy pokrywa Sklep.

Ceny produktów podane na stronie są aktualne i obowiązują do odwołania.

Ceny nie zawierają kosztów związanych z zapłatą za towar w przypadku zapłaty za pobraniem - do rąk kuriera. W przypadku wystąpienia takiego kosztu, na Stronie umieszczono wyraźną informacja o jego wysokości i konieczności zapłaty przez Klienta, w związku z wyborem przez niego tej formy zapłaty.

§6

Umowa kupna sprzedaży

Klient wypełnia i wysyła formularz zamówienia zwany dalej Zamówieniem, korzystając z funkcjonalności udostępnionych w tym celu na Stronie. Umowę kupna sprzedaży uważa się za zawartą w momencie wysłania przez Sklep Potwierdzenia przyjęcia zamówienia na adres e-mail Klienta podany w przysłanym przez niego Zamówieniu.

Potwierdzenie przyjęcia zamówienia zawiera specyfikację wszystkich istotnych elementów transakcji, a w szczególności:
• określenie Sprzedawcy,
• określenie Klienta,
• oznaczenie towaru będącego przedmiotem kupna – sprzedaży,
• cenę brutto,
• sposób zapłaty i ewentualny koszt pobrania zapłaty,
• sposób i miejsce dostawy,
• termin dostawy . Termin dostawy może być wyrażony przedziałem czasowym lub w sposób względny, w zależności od np. daty wpływu zapłaty na rachunek sklepu.

Po otrzymaniu Potwierdzenia przyjęcia zamówienia Klient sprawdzi jego zgodność z dokonanym zamówieniem, w szczególności co do danych identyfikacyjnych Klienta, oznaczenia towaru, ceny, sposobu zapłaty i miejsca dostawy.

W przypadku stwierdzenie rozbieżności z zamówieniem lub innych niezgodności Klient zobowiązany jest niezwłocznie zgłosić swoje zastrzeżenia do Sklepu – drogą emailową, telefonicznie, faxem lub osobiście w biurze handlowym Natulux.

W przypadku braku zastrzeżeń ze strony Klienta w ciągu 24 godzin od chwili wysłania Potwierdzenia przyjęcia zamówienia Sklep przyjmie, że Klient nie wnosi zastrzeżeń do treści przesłanego mu Potwierdzenia .

§7

Zamówienie

Sklep przyjmuje zamówienia złożone: poprzez funkcjonalności udostępnione na Stronie www.suszarkidoowocow.pl, złożone zwykłym emailem na adres pl@eujuicers.com lub złożone telefonicznie. Zamówienia realizowane są niezwłocznie, w kolejności ich wpływu.

Złożenie zamówienia przez Klienta traktowane będzie równocześnie jako jego zgoda na przechowywanie i przetwarzanie przez firmę Natulux danych osobowych zawartych w zamówieniu, zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o ochronie danych osobowych Dz.U.Nr 133 poz.883.

Złożenie zamówienia przez Klienta traktowane będzie również jako upoważnienie Sprzedawcy do wystawienia faktury sprzedaży bez konieczności uzyskania podpisu nabywcy.

§8

Dostawa

Zakupiony towar jest dostarczany Klientowi na adres wskazany w zamówieniu za pośrednictwem firmy kurierskiej. Koszty dostawy pokrywa Sklep.

Z chwilą wysyłki towaru Sklep powiadamia Klienta o tym fakcie drogą emailową, podając jednocześnie nazwę firmy kurierskiej i numer przesyłki. Wiadomość zostaje wysłana na adres email Klienta podany w Zamówieniu.

Sklep przyjmuje odpowiedzialność za ewentualne braki jakościowe (np. uszkodzenia) i ilościowe dostarczanego towaru.

Dostawa towaru następuje w terminie do 3 dni roboczych od przesłania Klientowi Potwierdzenia przyjęcia zamówienia – w przypadku, gdy zamówiony towar znajduje się w magazynie Sprzedawcy. W przypadku, gdy towar jest aktualnie wysprzedany klient zostanie niezwłocznie powiadomiony o przewidywanym terminie dostawy. Klient ma prawo w każdym momencie zrezygnować z zakupu i anulować zamówienie.

W wyjątkowych przypadkach, kiedy dostawa w w/w terminie nie jest możliwa z przyczyn niezależnych od Sprzedawcy, Sprzedawca zaproponuje anulowanie zamówienie lub indywidualny termin dostawy. Wybór należy do Klienta. W przypadku, gdy zdecyduje się on na rezygnację z zakupu Sprzedawca niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 24 godzin roboczych od chwili otrzymania informacji o decyzji Klienta oraz numeru konta bankowego, na który ma być przelana należność, zwróci otrzymaną zapłatę w całości.

Zaleca się, aby, odbierając towar, Klient sprawdził, czy przesyłka nie posiada uszkodzeń powstałych podczas transportu (rozerwań opakowania, wgnieceń, śladów przepakowania, itp.). Spisanie w obecności kuriera protokołu reklamacji ułatwi ustalenie ewentualnej odpowiedzialności firmy kurierskiej.

Sprzedawca przyjmuje na siebie pełną odpowiedzialność za stan i zawartość przesyłki.

§9

Sposoby płatności

Płatność za towar może być dokonana przez Klienta w następujący sposób:

W momencie odbioru towaru :
• gotówką do rąk pracownika Sklepu – w przypadku odbioru w biurze handlowym NATULUX,
• gotówką do rąk kuriera - w przypadku dostawy towaru za pośrednictwem firmy kurierskiej.

Przed wydaniem towaru:
• przelewem bankowym na rachunek Sprzedawcy w mBank nr rachunku 64 1140 2004 0000 3902 5903 1353 NATULUX. 91-203 Łódź, ul.Wersalska 47/75
• poprzez kredyt za pośrednictwem firmy Żagiel

Klient dokonuje wyboru momentu i formy płatności wypełniając odpowiednio formularz zmówienia dostępny w tym celu na Stronie ( zaznaczając właściwą opcję ) lub też informując o tym w zamówieniu mailowym lub telefonicznie .

§10

Warunki gwarancji


1. Sprzedawca udziela gwarancji na wszystkie części urządzenia na okres podany na pierwszej stronie niniejszej karty gwarancyjnej, począwszy od daty jego sprzedaży Klientowi.

Silnik elektryczny wraz z jego częściami składowymi objęty jest okresem gwarancji o długości podanej na stronie, o której mowa w paragrafie §1 niniejszego regulaminu oraz w karcie gwarancyjnej.

Gwarancja nie obejmuje uszczelek silikonowych, gumowych i podobnych.

2. Fakt udzielenia gwarancji Sprzedawca potwierdza osobnym dokumentem – Kartą Gwarancyjną, podpisaną przez upoważnionego pracownika, który to dokument zostaje dołączony do sprzedanego urządzenia.

3. Klient zobowiązany jest sprawdzić czy otrzymał Kartę Gwarancyjną. W przypadku stwierdzenia jej braku powinien niezwłocznie zgłosić ten fakt do Sprzedawcy. Brak karty gwarancyjnej może utrudnić nabywcy dochodzenie roszczeń gwarancyjnych.

4. Roszczenie o usunięcie wady urządzenia w okresie gwarancyjnym należy zgłosić do Sprzedawcy na piśmie na adres podany w paragrafie §1 niniejszego regulaminu.

5. O ile nie zachodzą okoliczności wymienione w pkt. 6 i 7 Sprzedawca w ciągu 14 dni roboczych od daty zgłoszenia roszczenia dokona naprawy lub wymiany urządzenia na nowe, w zależności od rodzaju wady lub uszkodzenia.

6. Aby skorzystać z uprawnień wynikających z gwarancji Klient powinien razem z urządzeniem dostarczyć do Sprzedawcy kopię dowodu zakupu – fakturę lub paragon fiskalny oraz oryginał Karty Gwarancyjnej.

7. Okres gwarancji ulega przedłużeniu o okres od zgłoszenia reklamacji do wydania naprawionego urządzenia Klientowi.

8. Gwarancją nie są objęte uszkodzenie powstałe w wyniku:
• upadku urządzenia lub uderzenia innym przedmiotem;
• niewłaściwego użytkowaniem, niezgodnego z zasadami podanymi w instrukcji obsługi;
• braku należytej dbałości o urządzenie, w tym systematycznego, dokładnego mycia i czyszczenia;
• użycia niewłaściwych środków czyszczących (np. detergentów, wybielaczy, środków szorujących), nieodpowiednich dla części wykonanych z tworzyw sztucznych;
• podłączenia urządzenia do sieci o napięciu niezgodnym z podanym na tabliczce znamionowej;
• nagłych zdarzeń losowych (pożar, powódź, itp.);
• używania urządzenia do celów komercyjnych. Urządzenie przeznaczone jest wyłącznie do eksploatacji w warunkach indywidualnego gospdarstwa domowego;
• używania urządzenia do celów niezgodnych z przeznaczeniem;
• napraw i modyfikacji dokonanych przez użytkownika lub inne nieuprawnione osoby;

9. Gwarancją nie są objęte zmiany barwy, zmatowienia, przebarwienia itp., a także rysy, otarcia lub mikropęknięcia na obudowie i częściach roboczych.

10. Wykonanie naprawy w okresie gwarancji samodzielnie przez użytkownika lub nieautoryzowany serwis może pozbawić Kupującego prawa do roszczeń z tytułu gwarancji.

11. Gwarancja na sprzedany produkt nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zmniejsza uprawnień Klienta, wynikających z niezgodności produktu z umową.

13. Terytorialny zasięg ochrony gwarancyjnej obejmuje obszar Rzeczpospolitej Polskiej.

14. W sprawach nieuregulowanych niniejszymi warunkami gwarancji maja zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego i Ustawy z dnia 27 lipca 2002r o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego.

§11

Opieka pogwarancyjna

1. Sprzedawca zapewnia możliwość naprawy zakupionych u niego urządzeń także po upływie okresu gwarancyjnego.

2. Usługa naprawy w okresie pogwarancyjnym jest odpłatna, a koszt dostawy do i od serwisu Sprzedawcy pokrywa Kupujący.

3. Sprzedawca oferuje do sprzedaży podstawowy zestaw części zamiennych i podzespołów, które mogą posłużyć Kupującemu do samodzielnej naprawy / wymiany elementów, które uległy uszkodzeniu lub zużyciu w okresie pogwarancyjnym.

4. Sprzedawca nie gwarantuje zakupu części, które nie są dostępne u producenta urządzenia.

§12

Ochrona danych osobowych

Dane osobowe przekazywane przez Klientów, są przechowywane i przetwarzane przez Sprzedawcę wyłącznie w celu:
• realizacji postanowień zawartej umowy ,
• informowania go o nowych produktach i promocjach – o ile uprzednio wyrazi na to zgodę.

Dane osobowe klientów Sklepu nie są udostępniane innym osobom ani podmiotom. Powierzone Sprzedawcy dane osobowe są przechowywane i zabezpieczone zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002r., Nr 101 poz.926 z późn.zm.) oraz w wydanych na jej podstawie przepisach wykonawczych.


Koszyk
Twój koszyk jest pusty.

Suszarki do żywności Excalibur i Sedona

W miarę zwiększenia się świadomości zdrowego stylu życia i odżywiania coraz więcej osób zaczyna odchodzić od produktów przemysłowo przetworzonych i zastępować je produktami organicznymi.

Suszenie jest jednym z najlepszych i całkowicie naturalnym sposobem utrwalania żywności przy zachowaniu większości cennych składników odżywczych zawartych na przykład w owocach i warzywach. Podczas suszenia żywność nie zostaje poddana działaniu tak wysokiej temperatury jak podczas gotowania, nie nasiąka tłuszczem jak przy smażeniu, czy w nie traci tyle cennych składników co w czasie stosowania innych metod przyrządzania potraw i przetworów. Dzięki temu produkty suszone są bardzo zdrowe, odżywcze i dietetyczne, a jednocześnie nie zawierają konserwantów i środków chemicznych.

Excalibur i Sedona to dwie przodujące marki suszarek do żywności. Zaprojektowane zostały ze szczególnym uwzględnieniem oczekiwań osób odżywiających się naturalnymi, nieprzetworzonymi produktami oraz tych wszystkich, którzy po prostu stawiają na żywność najwyższej jakości.

Excalibur i Sedona to od ponad 40lat najczęściej wybierane marki przez wymagających klientów i zwolenników zdrowej, nieprzetworzonej żywności.

To najlepsze suszarki do produktów organicznych. Pozwalają suszyć różnorodne produkty: owoce, warzywa, mięso, ryby, zioła, grzyby i inne surowce spożywcze. Swoją unikalną konstrukcję, pojemnością, wszechstronnością, wydajnością i niezawodnością wyróżniają się zdecydowanie na tle innych marek.


Zapraszamy również na naszą drugą stronę, która prezentuje najlepsze wyciskarki do soków z warzyw, owoców i ziół. Dzięki nim zdrowe odżywianie staje się łatwiejsze i smaczniejsze. Są wszechstronne, wielofunkcyjne, a zarazem bardzo proste w obsłudze i myciu. Wybierz model wyciskarki odpowiedni do swoich potrzeb na www.eujuicers.pl